top of page

NOTA DE INFORMARE

 

 S.C. Casa Mircea + Mihai S.R.L. cu sediul în judeţul Vrancea, localitatea Focşani, strada Calea Moldovei, numărul 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea, sub nr. J39/664/20.11.2015 cod fiscal 35253880, furnizor de servicii sociale conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003469 eliberat în data de 08.08.2017, serviciul social licenţiat potrivit Licenţei de Functionare seria LF nr. 0010995 pentru serviciul social CENTRU REZIDENTIAL „CASA CU FLORI – INGRIJIRE BATRANI” (cod serviciu social 8730 CR-V-I) reprezentată de domnul Ostoia Mircea-Anatolie, având funcţia de administrator

S.C. CASA MIRCEA+MIHAI S.R.L. prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, data si locul naşterii beneficiarilor, semnătura beneficiarilor şi a membrilor de familie, date din actele de stare civilă ale beneficiarilor şi membrilor de familie, numărul dosarului de pensie, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax beneficiar şi membrii de familie, adresa (domiciliu/reşedinţă) ale beneficiarilor şi membrilor de familie,adresa de e-mail al beneficiarilor şi membrilor de familie, obişnuinţe/preferinţe/comportament ale beneficiarilor, codul numeric personal al beneficiarilor şi membrilor de familie, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului ale beneficiarului şi membrilor de familie, date privind starea de sănătate, prin mijloace manuale, destinate realizării scopului contractului de prestări servicii de rezidenţă şi îngrijire.

 

Vă informăm că S.C. Casa Mircea + Mihai S.R.L. are instalate camere de supraveghere pentru prevenirea infracţiunilor sau pentru prevenirea comportamentelor incorecte ale angajaţilor societăţii sau ale beneficiarilor şi aparţinătorilor acestora. Imaginile captate cu ajutorul camerelor de supraveghere sunt stocate pe o perioadă de maxim 30 de zile.

Imaginile captate cu ajutorul camerelor de supraveghere sunt necesare asigurării supravegherii video a beneficiarilor de către angajaţii societăţii, şi pentru îndrumarea angajaţilor de către conducerea societătii în vederea soluţionării unor situaţii punctuale.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare întocmirii contractului de prestări servicii de rezidenţă şi îngrijire şi realizării scopului acestuia.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii contractului de prestări servicii de rezidenţă şi îngrijire şi realizării scopului acestuia.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră direct), reprezentanţii legali ai persoanei vizate (familia dumneavoastră), autorităţi publice centrale/locale (în baza legislaţiei în vigoare), servicii sociale şi de sănătate (serviciul de urgenţă, medici), etc. şi NU intenţionăm transferarea acestor date către altă societate (de marketing) fără acordul expres al dumneavoastră.

S.C. Casa Mircea + Mihai S.R.L. realizează supravegherea in baza:

- Regulamentului UE 679/2016, art.6(1) b prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract si Legea nr. 190/2018, care stabilește condițiile în care salariații pot fi supravegheați;

- Regulamentului UE 679/2016, art.6(1) c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

- Regulamentului UE 679/2016, art. 6(1) d – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

- Regulamentului UE 679/2016, art. 9 alin. (2) lit. (b) – prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale.

- LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

Va informam ca destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt angajaţii S.C. Casa Mircea + Mihai S.R.L., departamentul de contabilitate, firmele prestatoare de servicii externalizate (SSM, PSI, Contabilitate) precum şi instituţiilor statului, si că NU intentionăm transferarea acestor date către o altă societate/organizatie (societate de marketing/publicitate).

Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, atât timp cat există contractul de prestări în vigoare si, în situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si în conformitate cu legislatia în vigoare atât timp cât avem obligatia legala de a păstra aceste contracte si alte documente legale în evidenţa contabilă si în arhiva societatii.

Va informăm ca aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, pre-cum si dreptul de a face plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere, dacă considerati că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate.

Sunt măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă, semnată si datată, la adresa societăţii CASA MIRCEA + MIHAI S.R.L., avand adresa urmatoare: Str. Calea Moldovei, nr. 17C, Localitatea Focsani, Jud. Vrancea, sau la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor: program.casacuflori@gmail.com

Conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. CASA MIRCEA+MIHAI S.R.L., CUI 35253880, J39/664/2015 cu sediul în Focşani, str. Calea Moldovei nr. 17.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte persoane sau instituţii fără acordul dumneavoastră.

bottom of page